قیمت گسکت اسپیرال وند کلاس 600 | قیمت واشر اسپیرال وند کلاس 600 | گسکت کلاس 600
logo
logo
یکشنبه / ۲۲ فروردین / ۱۴۰۰
رادوکو وارد کننده و تامین کننده محصولات صنعتی
۰۲۱-۵۸۴۳۷ (۳۰ خط ویژه)
قیمت گسکت اسپیرال وند کلاس ۶۰۰ جهت خرید محصول باما تماس بگیرید
۰۲۱-۵۸۴۳۷

قیمت گسکت اسپیرال وند کلاس ۶۰۰

قیمت گسکت اسپیرال وند کلاس۶۰۰

گسکت اسپیرال وند کلاس ۶۰۰ یا به اصطلاحی دیگر قیمت واشر اسپیرال کلاس ۶۰۰ با توجه به مدل های تک رینگ، دورینگ، و تک رینگ تمام استیل یا بر اساس جنس آن و حتی با توجه برند و کشور سازنده دارای قیمت متفاوتی می باشد.

قیمت گسکت کلاس ۶۰۰

بازدید کننده محترم قیمت درج شده در جدول زیر برای گسکت اسپیرال وند تک رینگ و از جنس استیل ۳۱۶ با پوشش گرافیت یا تفلون برای آببندی فلنج کلاس۶۰۰ با برند کلینگر مطابق استاندارد ASME B16.20 ساخت کشور چین می باشد.

قیمت گسکت کلاس 600

 

شرح سایز

اینچ

مدل برند کلاس قیمت (تومان)
واشر اسپیرال ۱٫۲ تک رینگ کلینگر ۶۰۰ ۲۲,۰۰۰
واشر اسپیرال ۳٫۴ تک رینگ کلینگر ۶۰۰ ۲۸,۰۰۰
واشر اسپیرال ۱ تک رینگ کلینگر ۶۰۰ ۳۰,۰۰۰
واشر اسپیرال ۱ ۱٫۴ تک رینگ کلینگر ۶۰۰ ۳۲,۰۰۰
واشر اسپیرال ۱ ۱٫۲ تک رینگ کلینگر ۶۰۰ ۳۸,۰۰۰
واشر اسپیرال ۲ تک رینگ کلینگر ۶۰۰ ۴۹,۰۰۰
واشر اسپیرال ۲ ۱٫۲ تک رینگ کلینگر ۶۰۰ ۵۶,۰۰۰
واشر اسپیرال ۳ تک رینگ کلینگر ۶۰۰ ۶۰,۰۰۰
واشر اسپیرال ۴ تک رینگ کلینگر ۶۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
واشر اسپیرال ۵ تک رینگ کلینگر ۶۰۰ ۱۴۵,۰۰۰
واشر اسپیرال ۶ تک رینگ کلینگر ۶۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
واشر اسپیرال ۸ تک رینگ کلینگر ۶۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
واشر اسپیرال ۱۰ تک رینگ کلینگر ۶۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
واشر اسپیرال ۱۲ تک رینگ کلینگر ۶۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
واشر اسپیرال ۱۴ تک رینگ کلینگر ۶۰۰ ۴۹۵,۰۰۰
گسکت اسپیرال وند ۱۶ تک رینگ کلینگر ۶۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال وند ۱۸ تک رینگ کلینگر ۶۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال وند ۲۰ تک رینگ کلینگر ۶۰۰ ۸۶۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال وند ۲۴ تک رینگ کلینگر ۶۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت گسکت اسپیرال وند دور رینگ کلاس ۶۰۰

بازدید کننده محترم قیمت درج شده در جدول زیر برای گسکت اسپیرال وند کلاس ۶۰۰ و مدل دو رینگ با جنس رینگ داخلی از جنس استیل ۳۱۶ و جنس رینگ بیرونی از جنس کربن استیل و با جنس فیلر از گرافیت یا تفلون ساخت کشور چین با برند کلینگر می باشد.

قیمت گسکت اسپیرال وند دور رینگ کلاس 600

 

شرح سایز

اینچ

مدل برند کلاس قیمت (تومان)
گسکت اسپیرال ۱٫۲ دو رینگ کلینگر ۶۰۰ ۳۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۳٫۴ دو رینگ کلینگر ۶۰۰ ۳۹,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۱ دو رینگ کلینگر ۶۰۰ ۴۵,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۱ ۱٫۴ دو رینگ کلینگر ۶۰۰ ۵۹,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۱ ۱٫۲ دو رینگ کلینگر ۶۰۰ ۶۸,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۲ دو رینگ کلینگر ۶۰۰ ۷۶,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۲ ۱٫۲ دو رینگ کلینگر ۶۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۳ دو رینگ کلینگر ۶۰۰ ۱۵۵,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۴ دو رینگ کلینگر ۶۰۰ ۲۱۵,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۵ دو رینگ کلینگر ۶۰۰ ۲۵۸,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۶ دو رینگ کلینگر ۶۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۸ دو رینگ کلینگر ۶۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۱۰ دو رینگ کلینگر ۶۰۰ ۴۷۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۱۲ دو رینگ کلینگر ۶۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۱۴ دو رینگ کلینگر ۶۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۱۶ دو رینگ کلینگر ۶۰۰ ۹۴۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۱۸ دو رینگ کلینگر ۶۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۲۰ دو رینگ کلینگر ۶۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۲۴ دو رینگ کلینگر ۶۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰

قیمت واشر استیل کلاس ۶۰۰

بازدید کننده گرامی قیمت درج شده در جدول زیر برای واشر رینگی از جنس استیل گرید ۳۱۶ و مطابق استاندارد ASME B16.20 ساخت کشور ایران می باشد.

قیمت واشر استیل کلاس 600

 

شرح سایز

اینچ

مدل برند کلاس قیمت (تومان)
قیمت گسکت استیل ۱٫۲ رینگی ایران ۶۰۰ ۴۳,۰۰۰
قیمت گسکت استیل ۳٫۴ رینگی ایران ۶۰۰ ۵۱,۰۰۰
قیمت گسکت استیل ۱ رینگی ایران ۶۰۰ ۵۹,۰۰۰
قیمت گسکت استیل ۱ ۱٫۴ رینگی ایران ۶۰۰ ۹۱,۰۰۰
قیمت گسکت استیل ۱ ۱٫۲ رینگی ایران ۶۰۰ ۹۴,۰۰۰
قیمت گسکت استیل ۲ رینگی ایران ۶۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
قیمت گسکت استیل ۲۱٫۲ رینگی ایران ۶۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
قیمت گسکت استیل ۳ رینگی ایران ۶۰۰ ۲۵۵,۰۰۰
قیمت گسکت استیل ۴ رینگی ایران ۶۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
قیمت گسکت استیل ۵ رینگی ایران ۶۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
قیمت گسکت استیل ۶ رینگی ایران ۶۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
قیمت گسکت استیل ۸ رینگی ایران ۶۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
قیمت گسکت استیل ۱۰ رینگی ایران ۶۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
قیمت گسکت استیل ۱۲ رینگی ایران ۶۰۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰
قیمت گسکت استیل ۱۴ رینگی ایران ۶۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰
قیمت گسکت استیل ۱۶ رینگی ایران ۶۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰
قیمت گسکت استیل ۱۸ رینگی ایران ۶۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰
قیمت گسکت استیل ۲۰ رینگی ایران ۶۰۰ ۳,۳۸۰,۰۰۰
قیمت گسکت استیل ۲۴ رینگی ایران ۶۰۰ ۳,۹۵۰,۰۰۰

فروش گسکت اسپیرال کلاس ۶۰۰

انواع گسکت اسپیرال کلاس ۶۰۰ مطابق استاندارد ASME B16.20 از سایز ۱٫۲ اینچ تا سایز ۲۴ اینچ با جنس های مختلف عرضه می گردد.

خرید گسکت اسپیرال کلاس ۶۰۰

برای خرید این محصول و اطلاع از موجودی و دریافت مشاوره فنی رایگان با واحد پایپینگ شرکت رادوکو تماس بگیرید.

استاندارد گسکت اسپیرال کلاس ۶۰۰

شرح استاندارد کد استاندارد
استاندارد ابعاد ASME B16.20
استاندارد فلنج ASME B16.5

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

دیدگاه محصولات

1 × 5 =

محصولات مرتبط

Designer: Mohammad Yaghooblou
تماس با ما