قیمت گسکت اسپیرال کلاس 150 | قیمت گسکت اسپیرال وند کلاس 150 | گسکت استیل اسپیرال
logo
logo
شنبه / ۲۲ خرداد / ۱۴۰۰
رادوکو وارد کننده و تامین کننده محصولات صنعتی
۰۲۱-۵۸۴۳۷ (۳۰ خط ویژه)
قیمت گسکت اسپیرال کلاس ۱۵۰ جهت خرید محصول باما تماس بگیرید
۰۲۱-۵۸۴۳۷

قیمت گسکت اسپیرال کلاس ۱۵۰

قیمت گسکت اسپیرال کلاس ۱۵۰

قیمت گسکت اسپیرال کلاس ۱۵۰ ( قیمت واشر اسپیرال وند کلاس ۱۵۰ ) در سه مدل تک رینگ، دو رینگ و تمام استیل با جنس های مختلف متفاوت می باشد که استاندارد گسکت کلاس ۱۵۰ مطابق ASME B16.20 می باشد.

بازدید کننده گرامی قیمت درج شده در جدول زیر برای گسکت اسپیرال تک رینگ با جنس استیل ۳۱۶ و با جنس فیلر گرافیت برای آببندی فلنج کلاس ۱۵۰ در کشور چین با برند کلینگر تولید شده است.

 

قیمت گسکت اسپیرال کلاس 150

 

شرح سایز

اینچ

مدل برند کلاس قیمت (تومان)
قیمت گسکت اسپیرال کلاس ۱۵۰ ۱٫۲ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۱۶,۲۰۰
قیمت گسکت اسپیرال کلاس ۱۵۰ ۳٫۴ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۲۱,۶۰۰
قیمت گسکت اسپیرال کلاس ۱۵۰ ۱ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۲۵,۲۰۰
قیمت گسکت اسپیرال وند ۱ ۱٫۴ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۲۷,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال وند ۱ ۱٫۲ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۳۱,۵۰۰
قیمت گسکت اسپیرال وند ۲ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۳۵,۱۰۰
قیمت گسکت اسپیرال وند ۲ ۱٫۲ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۴۴,۱۰۰
قیمت گسکت اسپیرال وند ۳ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۵۰,۴۰۰
قیمت گسکت اسپیرال وند ۴ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۷۴,۷۰۰
قیمت گسکت اسپیرال وند ۵ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۸۹,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال وند ۶ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۹۹,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال وند ۸ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۱۳۰,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال وند ۱۰ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۱۶۶,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال وند ۱۲ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۲۹۷,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال وند ۱۴ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۳۴۲,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال وند ۱۶ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۴۳۲,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال وند ۱۸ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۵۱۰,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال وند ۲۰ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۵۸۰,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال وند ۲۴ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۷۲۰,۰۰۰

 

قیمت گسکت اسپیرال وند کلاس ۱۵۰

بازدید کننده گرامی قیمت درج شده در جدول زیر برای گسکت اسپیرال وند مدل دور رینگ با رینگ داخلی استیل ۳۱۶ و با رینگ بیرونی از جنس کربن استیل و با فیلر گرافیتی برای آببندی فلنج کلاس ۱۵۰ ساخت کشور چین با برند کلینگر می باشد.

 

قیمت گسکت اسپیرال وند کلاس 150

 

شرح سایز

اینچ

مدل برند کلاس قیمت (تومان)
قیمت واشر اسپیرال ۱٫۲ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۲۳,۴۰۰
قیمت واشر اسپیرال ۳٫۴ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۳۰,۰۰۰
قیمت واشر اسپیرال ۱ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۳۱,۵۰۰
قیمت واشر اسپیرال ۱ ۱٫۴ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۴۹,۵۰۰
قیمت واشر اسپیرال ۱ ۱٫۲ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۵۸,۵۰۰
قیمت واشر اسپیرال ۲ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۶۴,۸۰۰
قیمت واشر اسپیرال ۲ ۱٫۲ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۱۰۰,۰۰۰
قیمت واشر اسپیرال ۳ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۱۲۶,۰۰۰
قیمت واشر اسپیرال ۴ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۱۸۰,۰۰۰
قیمت واشر اسپیرال ۵ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۲۲۵,۰۰۰
قیمت واشر اسپیرال ۶ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۲۲۸,۰۰۰
قیمت واشر اسپیرال ۸ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۲۸۳,۰۰۰
قیمت واشر اسپیرال ۱۰ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۳۹۵,۰۰۰
قیمت واشر اسپیرال ۱۲ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۵۳۰,۰۰۰
قیمت واشر اسپیرال ۱۴ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۵۷۶,۰۰۰
قیمت واشر اسپیرال ۱۶ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۷۲۰,۰۰۰
قیمت واشر اسپیرال ۱۸ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۸۵۰,۰۰۰
قیمت واشر اسپیرال ۲۰ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت واشر اسپیرال ۲۴ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰

 

قیمت گسکت اسپیرال وند استیل کلاس ۱۵۰

بازید کننده محترم قیمت درج شده در جدول زیر برای گسکت اسپیرال وند با جنس استیل ۳۱۶ برای آببندی فلنج کلاس ۱۵۰ ساخت کشور ایران می باشد.

 

قیمت گسکت اسپیرال وند استیل کلاس 150

 

شرح سایز

اینچ

مدل برند کلاس قیمت (تومان)
قیمت گسکت اسپیرال ۱٫۲ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۳۴,۵۰۰
قیمت گسکت اسپیرال ۳٫۴ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۳۹,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال ۱ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۵۰,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال ۱ ۱٫۴ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۷۱,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال ۱ ۱٫۲ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۷۹,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال ۲ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۱۱۸,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال ۲ ۱٫۲ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۱۶۲,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال ۳ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۱۷۱,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال ۴ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۲۸۰,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال ۵ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۳۰۰,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال ۶ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۳۱۵,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال ۸ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۴۲۵,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال ۱۰ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۴۴۲,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال ۱۲ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۶۳۰,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال ۱۴ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۷۴۰,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال ۱۶ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۸۶۰,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال ۱۸ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال ۲۰ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۱,۰۷۰,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال ۲۴ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰

 

فروش گسکت اسپیرال کلاس ۱۵۰

انواع گسکت اسپیرال کلاس ۱۵۰ از سایز ۱٫۲ اینچ تا ۲۴ اینچ در سه مدل تک رینگ، دور رینگ و تمام استیل انجام می شود.

خرید واشر اسپیرال کلاس ۱۵۰

برای خرید و اطلاع از موجودی انواع واشر اسپیرال کلاس ۱۵۰ با کارشناسان واحد پایپینگ تماس بگیرید.

استاندارد گسکت اسپیرال کلاس ۱۵۰

نوع استاندارد کد استاندارد
استاندارد طراحی ASME B16.20
استاندارد ابعادی ASME B16.20
استاندارد فلنج ASME B16.5

 

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 

دیدگاه محصولات

3 × سه =

محصولات مرتبط

Designer: Mohammad Yaghooblou
تماس با ما