قیمت گسکت اسپیرال کلاس 150 | قیمت گسکت اسپیرال وند کلاس 150 | گسکت استیل اسپیرال
logo
logo
یکشنبه / ۲۲ فروردین / ۱۴۰۰
رادوکو وارد کننده و تامین کننده محصولات صنعتی
۰۲۱-۵۸۴۳۷ (۳۰ خط ویژه)
قیمت گسکت اسپیرال کلاس ۱۵۰ جهت خرید محصول باما تماس بگیرید
۰۲۱-۵۸۴۳۷

قیمت گسکت اسپیرال کلاس ۱۵۰

قیمت گسکت اسپیرال کلاس ۱۵۰

قیمت گسکت اسپیرال کلاس ۱۵۰ ( قیمت واشر اسپیرال وند کلاس ۱۵۰ ) در سه مدل تک رینگ، دو رینگ و تمام استیل با جنس های مختلف متفاوت می باشد که استاندارد گسکت کلاس ۱۵۰ مطابق ASME B16.20 می باشد.

بازدید کننده گرامی قیمت درج شده در جدول زیر برای گسکت اسپیرال تک رینگ با جنس استیل ۳۱۶ و با جنس فیلر گرافیت برای آببندی فلنج کلاس ۱۵۰ در کشور چین با برند کلینگر تولید شده است.

 

قیمت گسکت اسپیرال کلاس 150

 

شرح سایز

اینچ

مدل برند کلاس قیمت (تومان)
گسکت اسپیرال وند ۱٫۲ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۱۶,۰۰۰
گسکت اسپیرال وند ۳٫۴ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۲۱,۶۰۰
گسکت اسپیرال وند ۱ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۲۵,۲۰۰
گسکت اسپیرال وند ۱ ۱٫۴ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۲۷,۰۰۰
گسکت اسپیرال وند ۱ ۱٫۲ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۳۲,۰۰۰
گسکت اسپیرال وند ۲ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۳۵,۰۰۰
گسکت اسپیرال وند ۲ ۱٫۲ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۴۴,۹۰۰
گسکت اسپیرال وند ۳ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۵۱,۰۰۰
گسکت اسپیرال وند ۴ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۷۵,۰۰۰
گسکت اسپیرال وند ۵ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۹۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال وند ۶ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۹۸۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال وند ۸ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۱۳۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال وند ۱۰ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۱۶۵,۰۰۰
گسکت اسپیرال وند ۱۲ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۳۰۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال وند ۱۴ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۳۵۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال وند ۱۶ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۴۴۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال وند ۱۸ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۵۱۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال وند ۲۰ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۵۸۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال وند ۲۴ تک رینگ کلینگر ۱۵۰ ۷۲۰,۰۰۰

 

قیمت گسکت اسپیرال وند کلاس ۱۵۰

بازدید کننده گرامی قیمت درج شده در جدول زیر برای گسکت اسپیرال وند مدل دور رینگ با رینگ داخلی استیل ۳۱۶ و با رینگ بیرونی از جنس کربن استیل و با فیلر گرافیتی برای آببندی فلنج کلاس ۱۵۰ ساخت کشور چین با برند کلینگر می باشد.

 

قیمت گسکت اسپیرال وند کلاس 150

 

شرح سایز

اینچ

مدل برند کلاس قیمت (تومان)
واشر اسپیرال وند ۱٫۲ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۲۳,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۳٫۴ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۳۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۱ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۳۵,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۱ ۱٫۴ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۵۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۱ ۱٫۲ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۶۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۲ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۶۷,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۲ ۱٫۲ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۱۰۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۳ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۱۲۵۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۴ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۱۸۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۵ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۲۲۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۶ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۲۳۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۸ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۲۹۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۱۰ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۳۹۵,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۱۲ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۵۳۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۱۴ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۶۰۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۱۶ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۷۲۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۱۸ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۸۶۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۲۰ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۲۴ دو رینگ کلینگر ۱۵۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰

 

قیمت گسکت اسپیرال وند استیل کلاس ۱۵۰

بازید کننده محترم قیمت درج شده در جدول زیر برای گسکت اسپیرال وند با جنس استیل ۳۱۶ برای آببندی فلنج کلاس ۱۵۰ ساخت کشور ایران می باشد.

 

قیمت گسکت اسپیرال وند استیل کلاس 150

 

شرح سایز

اینچ

مدل برند کلاس قیمت (تومان)
گسکت اسپیرال ۱٫۲ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۳۵,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۳٫۴ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۴۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۱ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۵۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۱ ۱٫۴ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۷۴,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۱ ۱٫۲ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۸۲,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۲ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۱۲۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۲ ۱٫۲ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۱۶۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۳ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۱۷۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۴ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۲۹۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۵ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۳۰۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۶ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۳۲۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۸ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۴۴۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۱۰ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۴۵۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۱۲ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۶۶۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۱۴ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۷۸۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۱۶ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۹۵۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۱۸ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۲۰ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۲۴ تک رینگ ایران ۱۵۰ ۱,۴۸۰,۰۰۰

 

فروش گسکت اسپیرال کلاس ۱۵۰

انواع گسکت اسپیرال کلاس ۱۵۰ از سایز ۱٫۲ اینچ تا ۲۴ اینچ در سه مدل تک رینگ، دور رینگ و تمام استیل انجام می شود.

خرید واشر اسپیرال کلاس ۱۵۰

برای خرید و اطلاع از موجودی انواع واشر اسپیرال کلاس ۱۵۰ با کارشناسان واحد پایپینگ تماس بگیرید.

استاندارد گسکت اسپیرال کلاس ۱۵۰

نوع استاندارد کد استاندارد
استاندارد طراحی ASME B16.20
استاندارد ابعادی ASME B16.20
استاندارد فلنج ASME B16.5

 

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 

دیدگاه محصولات

2 + دو =

محصولات مرتبط

Designer: Mohammad Yaghooblou
تماس با ما